Hasta Hakları

1. HİZMETLERDEN YARARLANMA HAKKI

 • Hastanemize başvuran her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız hastanemizin sunduğu tanı ve tedavi imkânları ve bu hizmetlere nasıl ulaşılacağı konusunda bilgilenme hakkına sahiptir.

2. BİLGİLENDİRME VE ONAY HAKKI

 • Hastalarımız kendileri veya yasal temsilcileri kanalı ile önerilen tıbbı girişimleri ve her bir girişimin potansiyel risk veya yararlarını, önerilen girişimlerin alternatiflerini, tedavisiz kalmanın sonucunu ve gelişecek süreci içerecek şekilde sağlık durumları konusunda anlayabileceği dil ve yöntemle tam bilgi alma hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız talebini yazılı olarak bildirdikleri takdirde tüm tıbbı kayıt işlemlerinin yazılı bir kopyasını alma hakları vardır.
 • Hastalarımızın bilgilendirme ve onayı tıbbı ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili ciddi yan etki riski, ölüm riski, nekahat ile ilgili problemler, başarı şansı gibi konularda bilgilendirme yapıldıktan sonra uygulanacak tedaviye karar verme hakkına sahiptir. Hastamız bu hakkı kullandığı taktirde yapılacak işlemlere onay verdiğini kabul etmiş sayılır.
 • Hastalarımızın ve ailelerinin organ ve diğer dokuları bağışlamayı nasıl seçecekleri konusunda bilgi alma hakları vardır.
 • Hastalarımızın, hastanede yürütülen klinik araştırma ve deneylere nasıl katılabilecekleri konusunda haberdar edilme, katılmayı kabul eden hastalarımızın da nasıl korunacakları konusunda kendilerinin ve ailelerinin bilgi alma hakkı vardır.
 • Hastalarımız hastane misyonu hakkında açıkça bilgi alma hakkına sahiptir.

3. PERSONELİ TANIMA SEÇME VE DEĞİŞTİRME HAKKI

 • Hastalarımız kendi tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin kimliklerini, görev ve unvanlarını bilme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

4. KURULUŞU SEÇME VE DEĞİŞTİRME HAKKI

 • Hastalarımız tabii olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

5. TEDAVİYİ REDDETME VE DURDURMA HAKKI

 • Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurmasını isteme hakkına sahiptir

6. MAHREMİYET (GİZLİLİK) HAKKI

 • Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkı vardır.
 • Merkezimize başvuran tüm bireylerin sağlık durumu, tıbbı durumu ve kişiye özel tüm bilgiler ölümünden sonra bile gizli kalacak biçimde korunur.
 • Hastaya ait bu bilgiler hastanın açık izni veya mahkemenin kesin isteği üzerine açıklanabilir.

7. SAYGI GÖRME HAKKI

 • Hastalarımız her zaman ve her türlü koşulda kişisel itibarları korunarak saygılı, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.

8. KONSÜLTASYON İSTEME HAKKI

 • Hastanın kendi talebi ve ilave ödemeyi kabul etmesi halinde, farklı branştan bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakkı vardır.

9. İKİNCİ GÖRÜŞ İSTEME HAKKI

 • Hasta tedavisi ile ilgilenen hekim dışında aynı branşta görev yapan bir başka hekimden sağlık durumu hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.

10. DİNİ VECİBELERİ YERİNE GETİREBİLME HAKKI

 • Hastalarımız dini farklılık gözetilmeksizin ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.

11. GÜVENLİK HAKKI

 • Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı vardır. Hastaların, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirler hastanemizce alınır.
 • Hastanemizde çocuklar, engelli bireyler ve yaşlılar ( yalnız, bakıma muhtaç, refakatçisi olmayan ) için uygun koruma önlemleri alınmıştır.

12. REFAKATÇİ VE ZİYARETÇİ BULUNDURMA HAKKI

 • Hastalarımız, hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul etmek ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

13. ŞİKÂYET/ GÖRÜŞ VE ÖNERİ BİLDİRME HAKKI

 • Hasta ve hasta ailesi hasta haklarının ihlali halinde hastanemizde şikayet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.

14. SAĞLIK KURULUŞU KURAL VE UYGULAMALARI

 • Hastalarımız kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.

15. TETKİK VE TEDAVİ BEDELLERİ

 • Hastalarımız tedavi öncesinde, tedavi hizmet bedellerini öğrenme ve daha sonra aldıkları hizmet karşılığında ödediği bedellerin açık ve detaylı faturasını isteme ve alma hakkına sahiptir.