Kulak Burun Boğaz

Poliklinik, laboratuvar, radyolojik tetkikler ve odiyolojik tetkikler sonrası hastalarımızın hemen tamamında hastanemizde tanı koyup tedaviye geçilmektedir. KBB muayene odaları klasik muayene gereçlerinin yanı sıra endoskopik muayenelere de olanak veren endovizyon sistemi ile donatılmıştır.

Ameliyathanemiz hastanın konforu ve başarılı bir ameliyat sürecine katkı sağlayacak gerekli cerrahi setlerle donatılmıştır. Bu setler, endoskopik sinüs cerrahisi, orta kulak ve mastoid cerrahisi alanlarındaki hekim pratiğine katkı sağlayan donanımlar olarak ön plana çıkmaktadır. Ameliyathanemizde baş ve boyun bölgesinin  kitlelerinin ameliyatları da başarıyla gerçekleştirecek tıbbi donanım mevcuttur.

Merkezimizde Tedavi Edilen KBB Hastalıklarının Belli Başlıları:

1. Otoloji ve Nörootoloji (Kulağı Ve Kulakla Beyini Ortak İlgilendiren Hastalıklar):

 • Dış kulak yolunun tüm hastalıkları
 • Orta kulak hastalıkları: Akut ve kronik iltihapları,
 • İç kulak ve Gerisinin Rahatsızlıkları: Labirentit, Vestibüler Nörinit gibi iç kulağın iltihabi rahatsızlıkları Meniere Hastalığı, Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo gibi baş dönmesinin ön planda olduğu rahatsızlıklar

2- Rinoloji ve Allerji (Burun Hastalıkları):

 • Burun kemiği eğrilikleri, polipler ve burun içi kanserleri
 • Akut ve kronik sinüzitleri tedavileri.
 • Mevsimsel ve Süregen Allerjik Burun Nezleleri

3- Stomatoloji ve Orofarenks Hastalıkları:

 • Ağız İçinin iltihabi, kistik ve tümöral hastalıkları
 • Bademciklerin ve geniz etinin iltihapları ve büyümeleri
 • Horlama sebepleri ve tedavileri

4- Larengoloji:

 • Ses teli ve civarının iltihabi hastalıkları(Larenjitler), ses teli nodüller, ses teli polipleri
 • Konuşma bozuklukları

5- Baş ve Boyun Cerrahisi Hastalıları:

 • Tükürük bezlerinin (kulak önü, çene altı ve dilaltı) iltihabi hastalıkları ve tümöral şişlikleri, boyundaki kitlelere (şişlik) yaklaşım onların sebeplerinin aranması ve gerekirse ameliyatla tedavileri, tiroglossal kistlerin ve sinüslerin tedavileri.

Merkezimizde  Yapılan KBB Ameliyatlarının  Belli Başlıları:

RİNOLOJİ (BURUN AMELİYATLARI)

 • Radyo frekansıyla konka tedavisi
 • Fonksiyonel burun cerrahisi (Burunda et ve kemik ameliyatları)
 • Endoskopik gözyaşı kesesi cerrahisi
 • Fonksiyonel endoskopik sinüs cerahisi (sinüzit ameliyatları)

ESTETİK PLASTİK CERRAHİ

 • Estetik burun cerrahisi (Açık ve kapalı yöntemle)
 • Kepçe kulak ameliyatları

PEDİATRİK OTOLARENGOLOJİ

 • Kansız bademcik ve geniz eti ameliyatları (Thermal welding teknolojisi ile)
 • Kulağa ventilasyon tüpü takılması

OTOLOJİ VE NÖROOTOLOJİ (KULAK HASTALIKLARI VE AMELİYATLARI)

 • Odyoloji (İşitme testleri)
 • Kulak mikrocerrahisi
 • Kulak çınlaması tanı ve tedavisi
 • Baş dönmesi ve denge bozuklukları tanı ve tedavisi
 • Yüz felci tanı ve tedavisi

LARENGOLOJİ (SES HASTALIKLARI)

 • Ses kısıklıkları ve bozukluklarının tanı ve tedavisi
 • Ses teli ameliyatları (Polip,Nodül)
 • Konuşma bozuklukları, tanı ve tedavisi

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI VE HORLAMA

 •   Horlama ve uyku apnesi ameliyatları (Klasik cerrahi,Radyofrekans yöntemiyle)

BAŞ BOYUN CERRAHİSİ

 • Baş boyun tümörlerinin tanı ve cerrahisi
 • Tükrükbezi ameliyatları

İSİTME KAYBI

 • İşitme kaybı; ilus nedenine göre tıbbi tedavi, işitme düzeltme ameliyatı,İşitme cihazı, aktif orta kulak implantı ya da kökler implant ile yüksek oranda çözüm sağlayabilecek bir rahatsızlıktır.

KULAK İLTİHABI

 • Orta kulak iltihabi çocukluk cağının; en sik doktora başvuru gerekçesi, en sik bakteriyel enfeksiyonu, en sik antibiyotik kullanım nedeni ve en sik işitme kaybı kaynağı olan hastalığıdır.

DELİK KULAK ZARI (KULAK ZARI PERFORASYONU)

 • Delik kulak zar; yalnız hafif işitme kaybına yol açan bir bulgu olabileceği gibi, yüz felcinden tam işitme kaybına, menenjitten beyin apsesine ciddi hastalıkların habercisi de olabilecek bir bulgudur.

 ALLERJİK RİNİT

 • Çağın giderek yaygınlaşan hastalıklarından alerjik rinit; yaşam kalitesini bozan ve çocuklarda otit ve sinüzit, yetişkinlerde horlama gibi müzmin hastalıklara zemin hazırlayan bir patolojidir…

SİNÜZİT

 • Müzmin sinüzit; enfeksiyonlar, alerjik reaksiyonlar, mantarlar ve anatomik bozuklukların kısır döngüsüyle oluşan, yaşamı eziyete çevirebilen, ancak tıbbi-cerrahi çözümü olan bir hastalıktır…

HORLAMA

 • Horlama; hastayı değil yakınlarını rahatsız eden, dolayısıyla umursanmayan, ancak uykuda nefes durmasından kalp hastalıklarına pek çok patolojinin işareti olabilen bir rahatsızlıktır.

UYKUDA NEFES DURMASI

 • Uykuda nefes durması; zannedildiğinden tehlikeli olan ve yüksek tansiyon oluşumundan trafik kazalarına, aritmilerden enfarktüs ve felçlere kadar pek çok trajediye yol açabilen bir rahatsızlıktır.

BURUN POLİBİ

 • Burun polipleri; yaşam standartlarını alt seviyeye indiren, ancak binlerce yıl önce dahi basit yöntemlerle koparılarak hastaların rahatlatıldığı, tıbbi-cerrahi çözümü olan patolojilerdir…

DEVİASYON

 • Deviasyon; efor performansı düşüklüğünden müzmin sinüzite, horlamadan uykuda nefes durmasına pek çok rahatsızlığa yol açabilen, ancak cerrahiyle kolayca düzeltilebilen bir patolojidir.

BURUN ESTETIGI

 • Günümüzde çok sik uygulanan burun estetiği ameliyatları, milattan 500 yıl önce Hindistan’da yasayan cerrah Sushuruta’dan bu yana, insanların cerrahlara başvuru nedeni olan girişimdir.

ANJİN

 • Akut anjin, hastayı perişan eden, ama bu sayede istirahate ve enerjik tedaviye mecbur bırakarak ağır komplikasyonların oluşum ihtimalinin azaltılmasını sağlayan bir hastalıktır…

GENİZ ETİ

 • Boğazın kavşak noktasındaki geniz eti; hastalandığında orta kulak iltihabı, sinüzit, horlama, uykuda nefes durması gibi çocukluk döneminin pek çok hastalığına yol açan lenfoepitelyal bir dokudur…

BADEMCİK İLTİHABI:

 • Yutağın lenf dokusunun ve özellikle bademciklerin önemli bir savunma işle­vi vardır. Mikroplanıp yineleyen saldırı­larına tepki olarak ortaya çıkan iltihap­lanmalardan sonra bu doku aşın biçimde büyüyebilir ve kendi başına bütün vücut için bir iltihap odağı oluşturabilir. Bademcik iltihabı çocukluk evresin­de gerçek bir hastalık sayılmayacak ka­dar sıradanlaşan bir duruma dönüşebilir. Ama yol açabileceği komplikasyonlar nedeniyle önemsenmesi gerekir. Bademcik iltihabında yaşın büyük önemi vardır. Bu önem yalnızca cerrahi bakış açısından kaynaklanmaz. Erişkin evrede bademcik sorunu çok daha kar­maşıktır ve değişik çözümlere açıktır. Çocukta ise sorun oldukça basittir. Artık günümüzde bademcik ve adenoitlerin (geniz bademciği) alınması bir çocuk için kızamık ya da boğmaca geçirmek kadar önemsizleşmiştir. Bu girişim çok daha ağır sonuçlar doğuracak gelişmele­rin de kesin biçimde önlenmesini sağlar.
 • Bademcikler çocuklarda, özellikle “len­fatik” denen yapıya sahip olanlarda ge­lişmeye yatkındır. Ağız yutak (badem­cikler) ve burun-yutakta (adenoitler) bu­lunan lenf dokusundaki bu gelişme ba­zen aşın olabilir. Büyüyen lenf dokusu öncelikle geliştiği boşlukta tıkanmaya yol açar. Aynca bu büyüme sonucu nezle tipi enfeksiyonlara yakalanma kolay­laşırken bu dokular anatomik yapıların­dan ötürü mikroplar için çok uygun bir yaşama ortamı oluştururlar.

BOYUN KİTLESİ-KİSTİ

 • Boyun kitleleri; reaktif lenf bezi büyümeleri veya kistler gibi selim patolojilerin yanı sıra, lenfomalar ve metastazlar gibi habis patolojilerden kaynaklanabilen, ihmal edilemeyecek lezyonlardır.

TÜKRÜK BEZİ

 • Parotis, çene altı, dilaltı ve minör bezlerden oluşan tükrük bezleri; kabakulak, taş, iltihap gibi farklı hastalıkların yansıra vücudun selim ya da habis en çeşitli tümörlerinin geliştiği dokulardır.

SES KISIKLIĞI

 • Ses kısıklığı, özellikle 2 haftadan uzun suren ses kısıklığı; altta yatan çok önemli hastalıkların habercisi olabilen ve mutlaka ses tellerinin değerlendirilmesini gerektiren bir belirtidir.

REFLÜ LARENJİT

 • Reflü larenjiti; asit ve pepsine çok hassas olan gırtlak dokusunun bu uyaranlara ağrı, kontrolsüz kasılma, yapışkan salgı, iltihap ve reflekslerle yanıtı ile oluşan özel bir larenjit tablosudur.

SES TELİ NODÜLÜ

 • Ses teli nodülleri; şarkıcıların, oyuncuların, öğretmenlerin yani sıra çocuklarda sık görülen ve mikro cerrahi ya da konuşma terapisi ile süratle tedavi edilebilen ses kısıklığı lezyonlarıdır.

GIRTLAK TÜMORÜ-KANSERİ

 • Gırtlak kanseri, genelde sigara ve alkol kullanımı sonucu gelişen, ses kısıklığı ve döğer belirtiler ile ortaya çıkan ve erken tanı durumunda oldukça iyi sonuçlar alınabilenbir patolojidir.