Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni/Taahhütname

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni/Taahhütname

BERBA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Etik Life Tıp Merkezi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

 1. Toplanan Kişisel Verileriniz

Kimlik bilgileriniz

 • Pasaport bilgileriniz
 • Sürücü belgesi bilgileriniz
 • Adres bilginiz
 • İletişim bilgileriniz
 • Görsel verileriniz
 • Etik Life Tıp Merkezi tarafından size özgülenen hasta protokol numaranız
 • Ödeme faturalama gibi finans bilgileriniz
 • Sigorta ve sosyal güvenlik kurumu bilgileriniz
 • İletişim kanalları ile iletişim kurmanız halinde ses kaydınız
 • Kurum kamera kaydı bilgileriniz
 • Tıbbi teşhis ve tedavi kapsamında tahlil sonuçları, görüntülemeler, muayene verileri, reçete bilgileri gibi sağlık bilgileriniz
 • Tıbbi teşhis ve tedavi kapsamında cinsel hayata ilişkin verileriniz
 • Şikâyet, yorum ve görüşleriniz
 • Biyometrik veri bilgileriniz
 • Vale hizmetimizi kullanmanız halinde araç plaka bilginiz
 • Web sitemiz ve mobil uygulamamız aracılığı ile elde edilen gezinme bilgileri, IP bilgileri

 

 1. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Etik Life Tıp Merkezi hasta verilerini KVKK, Sağlık Hizmetleri Genel Kanunu, Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı, elektronik şekilde veya sizlerin bizlerle kendi rızanız ile paylaşımınız ile kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemektedir. Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

 

Kimlik, iletişim, adres, fatura/çek/senet bilgileriniz sizlere hizmet sunma süreçlerimizin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi, veri sorumlusunun sözleşme kurulması esnasındaki hukuki yükümlülüklerini yeri getirebilmesi için KVKK 5.maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Görsel ve işitsel kişisel verileriniz hastanenin güvenliğini sağlamaya yönelik yasal yükümlülüğümüzü yerine getirmek için, yine yasalara uygun olarak hastaneye yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla toplanmaktadır.

Sağlık verileriniz, Kanun’un 6/3 maddesinin kapsamında sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5/2(c) maddesi kapsamında bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Sağlık verileriniz, Kanun’un 6/3 maddesinin kapsamında sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla işlenmektedir.

Sağlık verileriniz, Kanun’un 6/3 maddesinin kapsamında sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla; kişisel verileriniz ise Kanun’un 5/2(ç) maddesi kapsamında Kurumun yükümlülüğüne ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kurumumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilin de işlenebilecektir:

Toplanan kişisel verileriniz, Kurumumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilin de işlenebilecektir:

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Hastanın değerlendirilmesi,
 • Hastanın yatarak veya ayakta tedavisinin gerçekleştirilmesi,
 • Hastanın bakım işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Ameliyat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Gerekli test ve tetkiklerin yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi,
 • Randevu hatırlatma, değişiklik ve hizmetin sunumuna ilişkin sair bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi,
 • İlaç ve ilgili malzemelerin temin edilmesi,
 • İlaç hazırlama süreçlerinin ve ilaçların uygun bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı kontrollerinin yürütülmesi,
 • Hastaya dair yürütülen teşhis ve tedavi çalışmaları kapsamında laboratuvar, görüntüleme vb. faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sunulan sağlık ve finansal hizmetlere ilişkin verilerinin mevzuata uygun olarak arşivlenmesi/saklanması,
 • Talep ve şikâyetlerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Açık rızanız olması halinde pazarlama süreçlerimize ilişkin olarak tarafınıza reklam amaçlı ileti gönderilmesi, tarafınızın kampanyalara dair bilgilendirilmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve arttırılması,
 • Hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet sözleşmesinden kaynaklanan karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Hastane yönetimi tarafından kurum içi işleyişin planlanması ve yönetilmesi,
 • Mekân güvenliğinin sağlanması,
 • Mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 1. Kişisel Verilerin 3. Kişiler ile Paylaşılması ve Paylaşma Amacı

 

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Sağlık Bakanlığı ve bağlı birimleri; özel sigorta şirketleri; SGK, EGM gibi kurumlar; Nüfus Genel Müdürlüğü; adli makamlar; yetkili kanuni temsilciler; hukuk bürosu, vergi danışmanları ve denetçiler gibi danışmanlık aldığımız iş ortakları; hissedarlarımız; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ilişkisi çerçevesinde laboratuvar, tıp merkezi, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan gibi hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kuruluşlara aktarmaktayız..

 

 1. Veri Sahibinin KVKK Madde 7 Kapsamında Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca;

 • Veri sorumlusuna başvurarak kendiniz ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya varsa yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltilmesi/silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Bu haklarınızın kullanımı ve talepleriniz için kimliğinizin doğrulanması şartıyla yazılı olarak bizzat aşağıda belirtilen adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmanız suretiyle iletebilirsiniz. Başvurunuz halinde, değerlendirmelerimizin tamamı KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda yapılacak olup, başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir. Bu kapsamda istenebilecek bilgilerin tamamı sadece gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespiti ve başvurunun sonuçlarının doğru kişi ile paylaşılması adına talep edilecektir. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvurular Türkçe yapılmalıdır. Talebinize yazılı olarak cevap verilecek ise, on sayfaya kadar bu işlem için ücret talep edilmeyecek; on sayfayı geçen her sayfa için ise 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir.

 

 1. Veri Güvenliği ve Aydınlatma Metnimizde Yaşanabilecek Değişiklikler

Şirketimiz KVKK kapsamında veri güvenliğine ilişkin belirlenmiş uygun teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Hukuki Sebepleri, Toplanma Yöntemleri ve Aktarılması ve Kişisel Verileri İşlenmesi Hakkındaki Aydınlatma Metni’nde bir değişiklik olması halinde, yürürlüğe yeni giren yasal gereklilikleri yerine getirmek adına gerektiğinde, değişiklikler yapılabilecektir. Böyle bir durumda işbu metin en güncel haliyle yeniden sizlere ilan edilecektir.

ÖZEL ETİK LİFE TIP MERKEZİ
TAAHHÜTNAME

Sosyal güvenlik kurumu, genel sağlık sigortası kapsamındayım. Kurumunuz/kuruluşunuz ile SOSYAL
GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI (SGK) arasında yaptığınız “SÖZLEŞME” kapsamında; talep ettiğim her türlü
sağlık hizmeti (muayene, tetkik/tahlil, müdahale, ameliyat ve her türlü komplikasyonlar) için SGK tarafından ödenecek
ücret dışında, hastalığımın tanı ve tedavisine yönelik işlemlerin devamı süresince hastanenizin talep edeceği %200
farkları ödeyeceğimi, bu amaçla SGK’ ya müracaat etmeyeceğimi ve böyle bir hakkımın olmadığını kabul, beyan ve
taahhüt ediyorum. Tetkik ve tedavim sırasında hastane tarafından sağlanan diğer hastane hizmetlerinden olan fotokopi,
faks, kırtasiye malzemesi, internet, kafeterya, otopark vale vb. hizmet bedellerini peşinen kabul ettiğimi bu hizmetlerin
sağlık hizmeti kapsamında olmadığı konusunda bilgilendirildiğimi ve ödediğim bu hizmet bedellerini SGK tarafından
şahsıma geri ödenemeyeceğini, bu amaçla SGK müracaat etmeyeceğimi ve böyle bir hakkımın olmadığını beyan, kabul
ve taahhüt ediyorum. SUT gereği fatura vb. dokümanları da sağlık hizmeti sunucusundan teslim aldım. Ayrıca hak sahibi
olduğuma dair belgelerin eksik kalması veya tamamlanamaması halinde kurum/kuruluşumuzdan alacağım tüm
hizmetlerin bedelini cari fiyatlarınızdan ödeyeceğimi de kabul ve taahhüt ederim.
Sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun 67.
Maddesine göre kimlik doğrulaması yapılabilmesi amacıyla biometrik verilerinin alınmasına muvafakat ediyorum.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ
3.3.3. İlave Ücret Alınamayacak Sağlık Hizmetleri
Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-8 Listesinde yer alan 520.021 kodlu “Yeşil Alan Muayenesi” adı altında kuruma
fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeni ile sunulan sağlık hizmetleri,
1. Yoğun Bakım Hizmetleri
2. Yanık Tedavisi Hizmetleri
3. Kanser Tedavisi (Radyoterapi, Kemoterapi, Radyo izotop Tedavileri)
4. Yenidoğana Verilen Sağlık Hizmetleri
5. Organ, Doku ve Kök Hücre Nakilleri
6. Doğumsal Anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri
7. Diyaliz tedavileri
8. Kardiyovasküler cerrahi işlemleri
Bu taahhütname yürürlükte olan sağlık mevzuatı gereğince alınmaktadır.

 

 

Acil Servis! E-Sonuç
Ücretsiz Destek WHATSAPP 0 549 668 98 05
Sizi Arayalım!

Lütfen Bilgilerinizi Eksiksiz Olarak Doldurun, Sizlere En Kısa Süre İçerisinde Ulaşacağız

Öneri ve Şikayet

Tıp Merkezimizle ilgili herhangi bir görüş, öneri veya şikayetinizi bizimle bu form aracılığıyla paylaşabilirsiniz. Bilgilerinizi hassasiyetle saklayıp gerekli işlemleri ivedi olarak gerçekleştireceğimizden emin olabilirsiniz.